Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2012

ragga
ragga
4949 eab4 420
NO STRESS KURWA
Reposted fromwojtku wojtku viashit-out-of-luck shit-out-of-luck
ragga
ragga
ragga
ragga
ragga
ragga
ragga
7583 0692 420
Reposted fromOnimaru Onimaru viaUntitledubz Untitledubz
ragga
2911 31e9 420
Reposted fromUntitledubz Untitledubz
ragga
2614 63ac 420
Reposted fromUntitledubz Untitledubz

September 17 2012

ragga
4885 f924 420
Reposted fromnegras negras viaPunkroc Punkroc
ragga
Reposted frommajkey majkey viaPunkroc Punkroc
ragga
Reposted fromJoeMoye JoeMoye viaPunkroc Punkroc

September 15 2012

ragga
1791 fdf2
Reposted fromchybanie chybanie viaSexLoveFuck SexLoveFuck
ragga

Stwórz konkretny plan spełnienia Twojego pragnienia i bez względu na to, czy jesteś gotowy czy nie, zacznij natychmiast wprowadzać go w życie.

— Napoleon Hill
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
ragga
Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić, poinstruować, ulepszyć? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie?
— Dale Carnegie
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
ragga
Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.
— Jim Rohn
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
ragga
9337 2494 420
Reposted fromPunkroc Punkroc
ragga
8392 9013 420
Reposted fromHeterocera Heterocera viaPunkroc Punkroc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl